شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته شرکت سپاهان پلیمر (تکنوپل) مفتخر است میزبان حضور سروران گرامی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته در سالن 41 باشد. 23 الی 26 بهمن ماه از ساعت 8:30 الی 16 محل دائمی نمایشگاه [...]

توسط | 2018-02-10T17:39:49+03:30 فوریه 10th, 2018|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

تخته فیبر با دانسیته متوسط

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩ ﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ(MDF) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بررسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ, ﺩﺭ ﺳﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺨﺎﺭﺯﻧﻲ۱۰ ، ۵ ﻭ۱۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺱ ۴ ﻭ۶ [...]

توسط | 2017-09-07T13:46:26+04:30 آگوست 17th, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

تخته فیبر با دانسیته متوسط

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩ ﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ(MDF) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بررسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ, ﺩﺭ ﺳﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺨﺎﺭﺯﻧﻲ۱۰ ، ۵ ﻭ۱۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺱ ۴ ﻭ۶ [...]

توسط | 2017-09-07T13:46:23+04:30 آگوست 17th, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

تخته فیبر با دانسیته متوسط

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩ ﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ(MDF) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بررسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ, ﺩﺭ ﺳﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺨﺎﺭﺯﻧﻲ۱۰ ، ۵ ﻭ۱۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺱ ۴ ﻭ۶ [...]

توسط | 2017-09-07T13:46:22+04:30 آگوست 17th, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

تخته فیبر با دانسیته متوسط

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩ ﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ(MDF) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بررسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ, ﺩﺭ ﺳﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺨﺎﺭﺯﻧﻲ۱۰ ، ۵ ﻭ۱۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺱ ۴ ﻭ۶ [...]

توسط | 2017-09-07T13:46:18+04:30 آگوست 17th, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه